Aktualności

18 września 2017 roku młodzież Gimnazjum w Waśniowie po raz kolejny odwiedziła Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie brali udział w zajęciach pokazowych z chemii oraz fizyki, które były prowadzone przez pracowników naukowych uczelni.
Nauczyciele akademiccy UMCS w zabawny i interesujący sposób, prezentowali różnorodne eksperymenty chemiczne oraz zjawiska fizyczne. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem asystowali podczas „niebezpiecznych” badań z zakresu radioaktywności, reaktywności chemicznej pierwiastków czy oddziaływania fal elektromagnetycznych. Z pewnością pozytywne emocje towarzyszące zajęciom były czynnikiem ułatwiającym zrozumienie
i zapamiętywanie niełatwych zagadnień naukowych. Istnieje możliwość, że tego rodzaju „wstrząs” naukowy pozostawi w ich pamięci ślad w postaci pewnego zasobu wiedzy, a niektórych zmotywuje do rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych.
Wyjazd edukacyjny był połączony ze zwiedzaniem Muzeum na Majdanku.
Wizyta w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym
w Majdanku, gdzie młodzi ludzie bezpośrednio zetknęli się z dowodami zbrodni dokonanej na Żydach podczas II wojny światowej, była niewątpliwie niezapomnianym przeżyciem. Świadczyły o tym pytania zadawane podczas zwiedzania wystawy dotyczącej holocaustu. Takie doświadczenia są również czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, którzy powinni wkraczać
w dorosłość ze świadomością, że brak tolerancji i przemoc są zawsze zagrożeniem dla cywilizacji. 

Czytaj więcej: Wycieczka do LublinaCzytaj więcej: Wycieczka do LublinaCzytaj więcej: Wycieczka do Lublina

Czytaj więcej: Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”
Czytaj więcej: Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”
Gimnazjum w Waśniowie uczestniczy w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”  współfinansowanym ze środków EFS, zainicjowanym przez Grupę MAC S.A. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów z 5 szkół woj. świętokrzyskiego na etapie edukacji gimnazjalnej, w szczególności z zakresu nauk matematycznych, naukowo-technicznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, w kontekście oczekiwanych przez rynek pracy zawodów.
Cele projektu:
1.wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację szkoleń i warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe,  
2.doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt,
3.zajęcia pozalekcyjne, w tym z matematyki z elementami kryptografii,  z fizyki w oparciu o metodę eksperymentu oraz z przedsiębiorczości,
4.realizacja dwóch projektów edukacyjnych,
5.przygotowanie kampanii marketingowej danego produktu.
 
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2017 roku do sierpnia 2018 roku. 
W zajęciach projektowych uczestniczą uczniowie obecnych klas drugich i trzecich gimnazjum.  Doposażenie szkoła to  dwa zestawy multimedialne wraz z oprogramowaniem oraz 45 tabletów dla uczniów. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia z matematyki, fizyki i przedsiębiorczości, na których kształtowane są podstawowe umiejętności kluczowe z przedmiotów, wykorzystywane zasoby Internetu, podejmowane działania, w których należy wykazać się  kreatywnym myśleniem, organizowane są wyjazdy edukacyjne. Zajęcia projektowe prowadzą nauczyciele Gimnazjum w Waśniowie, a zajęcia eksperymentalno-pokazowe z fizyki realizuje  ekspert Fundacji Planeta Ziemia.
Efektem finalnym zajęć  z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2016/17 było grupowe wykonanie reklamy najbliższego regionu. Uczniowie zdecydowali  na reklamę  w formie prezentacji multimedialnej, strony internetowej  i folderu. Element współzawodnictwa przyniósł nagrodę w postaci wyjazdu do Cierszewa. Tam uczniowie wzięli udział w warsztatach szkutniczych, na których zbudowali łódź typu canou wg własnego pomysłu. Łódź dotarła do szkoły i można ją podziwiać.
W tym roku szkolnym uczniowie mają za zadanie opracować biznesplan związany z wycieczką edukacyjną. Konkurs jest również związany z nagrodą (dofinansowanie wycieczki).
 
 

Czytaj więcej: ERASMUS + w Gimnazjum 2015

ERASMUS + w Gimnazjum w Waśniowie

Gimnazjum w Waśniowie zostało beneficjentem programu Erasmus + w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, edycja 2014-2020. Projekty realizowane w ramach akcji KA1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże.


Nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w Polsce i za granicą, co ma umożliwić realizację celów instytucji: poprawę jakości jej pracy w wybranych obszarach, poprawę jakości kształcenia w szkole oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej.


W ramach Projektu Odkrywanie europejskich ścieżek edukacji realizowanego przez Gimnazjum w Waśniowie od 01.06.2015 r. do 31. 05 2016 r. grupa nauczycieli z tej szkoły wyjechała do różnorodnych instytucji edukacyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz brała udział w specjalistycznych szkoleniach w celu nabycia nowych umiejętności i dobrych praktyk.
Głównym założeniem przedsięwzięcia było dokształcenie zespołu nauczycieli w zakresie znajomości języków obcych, technologii komputerowej oraz najnowszych metod nauczania według standardów europejskich.


W projekt zaangażowało się sześć osób spośród grona Gimnazjum w Waśniowie. Eliza Jabłońska, koordynator działań (kurs “English and Culture: Methodology of Culture for Teachers of English”- Dublin, Irlandia) i Justyna Chojnacka (kurs „Methodology Revisited, Revitalised, Re-energised”- Malta ), nauczycielki języka angielskiego, wzięły udział w szkoleniach metodycznych dotyczących ICT, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania oraz rozwijania wiedzy kulturoznawczej krajów anglojęzycznych. Dyrektor szkoły Grażyna Majewska (kurs “Theory and Practice of Creative Teaching Russian as a Foreign Language”- Daugavpils, Łotwa),rozwijała swoje umiejętności w zarządzaniu placówką poprzez udział w życiu szkoły oraz obserwację organizacji procesu nauczania na wzór europejski. Poznała także dodatkowe metody aktywizujące oraz doskonaliła kompetencje językowe w kontaktach z nauczycielami z Łotwy. Ewa Duda (kurs “Theory and Practice of Creative Teaching Russian as a Foreign Language”- Daugavpils, Łotwa), nauczycielka języka rosyjskiego rozwijała umiejętności wykorzystania technologii komputerowej podczas zajęć lekcyjnych, a także wzbogacała warsztat pracy o dodatkowe umiejętności metodyczne, kompetencje językowe oraz kulturoznawcze. Iwona Cichońska(kurs „Deutsch als Fremdsprache” – Wiedeń, Austria), nauczycielka języka polskiego, brała udział w projekcie w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami z Europy. Szkolenie w Wiedniu było również okazją do poznania innowacyjnych form pracy wykorzystywanych przez innych pedagogów. Karolina Grzesik-Olech (kurs “Web Platforms for the Classroom”- Florencja, Włochy),nauczycielka historii, brała udział w szkoleniu, które ukierunkowane było na połączeniu wiedzy historycznej i metodycznej oraz technologii informacyjnej w kontekście kultury śródziemnomorskiej.


Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy, innowacyjności, korzystania z europejskich programów edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak wykorzystanie technologii ICT oraz posługiwanie się językami obcymi. Ważnym celem podjętych działań było osiągnięcie lepszej jakości pracy oraz innowacyjność działań podejmowanych na rzecz uczniów w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Uroczyście rozpoczęliśmy 16-ty rok szkolny...

 

Czytaj więcej: Inauguracja roku szkolnego 2015/16  Czytaj więcej: Inauguracja roku szkolnego 2015/16  Czytaj więcej: Inauguracja roku szkolnego 2015/16

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem