Status prawny
 1. Gimnazjum w Waśniowie działa na podstawie : 
  1. Aktu Założycielskiego
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
  4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  5. Statutu Gimnazjum w Waśniowie
  6. Regulaminów:
   • Regulaminu Rady Pedagogicznej
   • Regulaminu Samorządu Szkolnego
   • Regulaminu Rady Rodziców
  7. Zarządzeń Kuratora
  8. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 2. Organ prowadzący: Gmina Waśniów 
  1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach
  2. Gimnazjum w Waśniowie jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej
 3. Obsługę administracyjno-księgową szkoły prowadzi Zespół obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty w Waśniowie

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem