Przedmiot działalności i kompetencje
 1. Gimnazjum w Waśniowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
  1. szkoła umożliwia - w spójnym procesie nauczania i wychowania - zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz do podjęcia dalszego kształcenia
  2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
   • - zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Gimnazjum,
   • - systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
   • - realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum,
   • - realizowanie programu profilaktycznego Gimnazjum,
   • - dostosowanie wymagań i form pracy dla uczniów z dysfunkcjami,
   • - zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • - współpracę ze środowiskiem rodzinnym.
  3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
   • - zorganizowanie zajęć świetlicowych,
   • - umożliwienie spożywania posiłków,
   • - prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
   • - organizację dowozu uczniów
 2. Działalność szkoły i kompetencje organów oraz prawa i obowiązki nauczycieli i uczniów określa Statut Gimnazjum w Waśniowie.
 3. W Gimnazjum w Waśniowie zatrudnieni są:
  1. nauczyciele przedmiotów – zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami kierunkowymi i przygotowaniem pedagogicznym
  2. pedagog szkolny
  3. pracownicy obsługi (sprzątaczki)
 4. Każdemu oddziałowi klas I – III przydziela się wychowawcę, który sprawuje opiekę wychowawczą.
 5. W Gimnazjum w Waśniowie działa samorząd uczniów – na poziomie oddziału i na poziomie szkoły (Samorząd Klasowy i Samorząd Szkolny).
 6. W Gimnazjum w Waśniowie działa samorząd rodziców – Rada Rodziców.
 7. Szkoła posiada wypracowaną tradycję i ceremoniał szkolny.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem