Organizacja
 1. Gimnazjum w Waśniowie jest publiczną szkołą obwodową dla dzieci i młodzieży.
 2. Do obwodu Gimnazjum w Waśniowie należą miejscowości: Waśniów, Śnieżkowice, Strupice, Zajączkowice, Pękosławice, Prusinowice, Piotrów, Czajęcice, Doruchna od Nr 1 do Nr 18 oraz od Nr 43 do Nr 58, Wojciechowice, Zagaje Grzegorzowskie, Nosów, Nosów Kolonia, Kotarszyn, Czażów, Boleszyn, Nowy Skoszyn, Sarnia Zwola, Grzegorzowice, Wronów od Nr 1 do Nr 13.
 3. Gimnazjum w Waśniowie przyjmuje dzieci zamieszkałe w obwodzie, które są absolwentami szkoły podstawowej. Na przyjęcie uczniów spoza obwodu wymaga zgody Wójta Gminy Waśniów.
 4. Gimnazjum w Waśniowie umożliwia spełnianie przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego na poziomie III etapu edukacyjnego, który obejmuje trzy lata nauki (3 klasy gimnazjum)
 5. Nauka w szkole prowadzona jest w systemie dziennym, jednozmianowym
 6. W Gimnazjum w Waśniowie funkcjonuje 9 oddziałów (3 oddz. klasy I, 3 oddz. klasy II , 3 oddz. klasy III)
 7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum
 9. zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 10. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
 11. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych w danym roku szkolnym.
 12. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora.
 13. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad bhp.
 14. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 15. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
  1. języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
  2. wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.
 16. Na zajęciach wychowania fizycznego można tworzyć grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe, jeśli istnieją przesłanki do takiego podziału.
 17. Gimnazjum w Waśniowie organizuje zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne :
  1. dla uczniów zdolnych – koła zainteresowań (przedmiotowe, tematyczne, sportowe)
  2. dla uczniów mających trudności w nauce – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne, rewalidacyjne,
  3. inne zajęcia specjalistyczne – w miarę potrzeb (terapeutyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej)
 18. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
 19. W szkole mogą działać organizacje młodzieżowe.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)

Zrozumiałem